Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP en PFZW blij met pensioenakkoord

6 juni 2019 – ABP en PFZW, de pensioenfondsen voor (semi)ambtenaren, zijn blij met het langverwachte principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn, is nog niet te zeggen wat de precieze consequenties voor ABP- en PFZW-deelnemers zijn.

Blijf nu op de hoogte

47939 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat zal de komende tijd duidelijk moeten worden, als de achterban akkoord geeft en de afspraken verder uitgewerkt kunnen worden.

Peter Borgdorff, directeur PFZW, geeft in een reactie aan blij te zijn dat het mogelijk blijft samen pensioen te regelen en belangrijke risico’s met elkaar te delen. Ook geeft Borgdorff aan tevreden te zijn dat het pensioenvoorstel beter kan meebewegen met de economie. Dat betekent dat de pensioenen in goede tijden eerder kunnen meegroeien met de stijgende prijzen, met als keerzijde dat de pensioenen in slechte tijden ook sneller omlaag kunnen. De gevolgen van grote economische veranderingen kunnen zo beter over de tijd worden gespreid.

Ook ABP is van mening dat het akkoord goede uitgangspunten bevat op basis waarvan een nieuw pensioencontract kan worden uitgewerkt.

AOW-leeftijd
Een andere belangrijke afspraak, de langzamere stijging van de AOW-leeftijd, is ook voor veel (semi) ambtenaren gunstig. Zo hebben niet alleen politieambtenaren maar ook zorgmedewerkers baat bij een eerder pensioen gezien de zwaarte van hun werk. Daarbij is afgesproken dat het kabinet 800 miljoen euro investeert om mensen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te laten behalen en komt er ruimte om medewerkers eerder te laten stoppen met werken. Zo mogen werkgevers maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd een regeling aanbieden om eerder uit te treden.

De minimaal benodigde dekkingsgraad, een bepalende factor als het gaat om de mogelijkheid de pensioenen te mogen indexeren dan wel te moeten verlagen, gaat in het voorstel omlaag van 104 naar 100 procent. Dat is goed nieuws, maar met de huidige extreem lage rente is gevaar voor verlaging zeker nog niet geweken.

Bij de verdere uitwerking zal ook duidelijk worden met welke rekenrente de fondsen voortaan moeten gaan rekenen en hoe de overgang naar een nieuw stelsel er uit gaat zien.

Achterban
Het woord is nu aan de achterban van de vakbonden. Zij kunnen volgende week via een stemming op het akkoord reageren. Daarnaast hebben diverse bonden laten weten na te gaan wat de consequenties zijn voor hun eigen achterban en hen daarover te informeren.

Lees hier het volledige principeakkoord of bekijk het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) of de publieksvriendelijke versie van het SER-advies met de contouren van het nieuwe stelsel.

Door: Redactie Ambtenarensalaris