Advies nieuw pensioenstelsel bijna klaar

28 maart 2017 – Het plan voor een nieuw pensioenstelsel, een combinatie van collectief en individueel pensioen, is bijna klaar. De Sociaal Economische Raad (SER) wil het advies nog tijdens de kabinetsformatie voorleggen om ruimte voor invoering tijdens het komende kabinet mogelijk te maken. Dat meldt NRC.

Het adviesorgaan van werkgevers en vakbonden werkt aan een kabinetsadvies over de invoering van een extra, persoonlijke pensioenvariant waarbij financiële risico’s, zoals beursverliezen, collectief gedeeld worden, zowel tijdens de opbouw als tijdens de uitkering van het pensioen.

Het persoonlijke pensioen moet een aanvulling vormen op het huidige stelsel. Het combineert elementen van een individueel pensioen met persoonlijke pensioenpotten en een collectief pensioen met meer beleggingsvrijheid voor fondsen.

Werkgeversorganisaties hebben voorkeur voor persoonlijke pensioenpotten, terwijl vakbonden voor een collectief pensioen gaan. In het huidige systeem bouwen werknemers, naast hun AOW,  verplicht aanvullend pensioen op binnen de collectieve pot van het pensioenfonds in hun sector. Het gaat om een ‘uitkeringssysteem’, dat deelnemers een bepaalde uitkering op pensioenleeftijd voorspiegelt, maar die raming wordt vaak niet waargemaakt.

Weinig vertrouwen
Sinds 2010 wordt al gesproken over hervorming, omdat het stelsel complex en kwetsbaar is en deelnemers er weinig vertrouwen in hebben. Zo is er kritiek op de rekenrente, waardoor fondsen kampen met lage dekkingsgraden en ze pensioenen niet kunnen verhogen. Ook zouden ouderen meer profiteren van de huidige doorsneepremie dan jongeren. Deze premie is het vaste percentage loon dat alle werkenden verplicht afdragen voor hun pensioenopbouw.

De SER en de Pensioenfederatie werken nu een paar varianten uit van een persoonlijk pensioen. Een persoonlijk pensioen kan vertrouwen in het stelsel terug winnen, omdat deelnemers beter kunnen zien wat ze opbouwen. Ook biedt het ruimte voor maatwerk, meer keuzevrijheid en maakt het de verdeling van pensioengeld tussen generaties evenwichtiger. Collectieve buffers moeten voorkomen dat werkenden minder pensioen opbouwen en gepensioneerden een inkomensval maken. Naast beleggingsverliezen kunnen pensioenen onder druk komen te staan door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden, inflatie en het feit dat mensen steeds ouder worden en langer pensioen ontvangen.

Het nieuwe stelsel zou volgens bronnen van NRC geen uitkerings-, maar een premieovereenkomst worden. Deelnemers leggen een vaste premie in, maar krijgen geen garanties over hun uitkering. Omdat er geen toezeggingen worden gedaan, is dit systeem minder afhankelijk van de rekenrente en dekkingsgraden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris