Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

4% loonsverhoging voor Defensie

16 oktober 2017 – Afgelopen donderdag hebben Defensie en de bonden eindelijk een onderhandelaarsresultaat bereikt voor de krijgsmacht. Belangrijk onderdeel van dit resultaat is een loonsverhoging van in totaal 4 procent. Een verdubbeling ten opzichte van het eerdere eindbod. Ook vindt een modernisering van arbeidsvoorwaarden plaats.

De krijgsmacht wachtte al vier jaar op een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord dat nooit verder kwam dan een voor de bonden niet acceptabel eindbod van de werkgever.

De bonden zijn blij met het resultaat waar ‘respect en waardering uit blijkt voor het personeel’. De loonontwikkeling is daar een belangrijk onderdeel van. Met het bereikte akkoord krijgt burger- en militair personeel:

  • Een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 januari 2017
  • Een eenmalige uitkering van 1 procent in december 2017
  • Een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2018
  • Een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2 procent per 1 januari 2018
  • Een eenmalige uitkering van 0,5 procent in januari 2018

De salarisverhogingen werken ook door in het wachtgeld, de UKW- en FLO-uitkeringen van voormalig defensiepersoneel.

Pensioen en loongebouw
Per 1 januari 2019 komt er een structurele defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen, gebaseerd op een middelloonregeling. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om het pensioen op een ander moment in te laten gaan. Ook wordt er een vereenvoudigd bezoldigingssysteem ontwikkeld met een eenvoudiger toelagenmodel. In het loongebouw komen aanpassingen die rekening houden met eerder verlaten van de organisatie of langer doorwerken. Het huidige max-max effect komt in het nieuwe loongebouw niet meer voor.

Personeelssysteem
Ook is afgesproken dat het huidige Flexibel Personeelssysteem (FPS) niet meer voldoet. Daarom wordt binnen uiterlijk drie jaar gewerkt aan een ander systeem. Een personeelssysteem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu, met een betere balans tussen in-, door- en uitstroom en het bieden van zekerheid voor de medewerker en flexibiliteit binnen de organisatie.

Levensfasebewust personeelsbeleid
Defensie wil een moderne werkgever zijn waarbij medewerkers tot hun pensioen inzetbaar zijn. Hiervoor worden regelingen die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid aangepast. Ook de regelingen voor een geleidelijker overgang van werk naar leeftijdsontslag worden hierin meegenomen.

Het akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018.

Voor een volledig overzicht van de gemaakte afspraken, kunt u hier het onderhandelaarsresultaat downloaden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris