‘Genormaliseerde’ cao Gemeenten in de maak

9 november 2017 – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en bonden hebben de eerste stappen gezet voor een genormaliseerde cao Gemeenten. Uitgangspunt is een moderne tekst die eenvoudig leesbaar en begrijpelijk is.

Vanaf 2020 zijn gemeenteambtenaren ‘genormaliseerd’ op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dat betekent dat zij vanaf dat moment onder het burgerlijk recht vallen. De gemeentelijke rechtspositie CAR-UWO komt op dat moment te vervallen. Daarom moeten de rechten en plichten worden aangepast aan de Wet op de cao, het Burgerlijk Wetboek en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

De omzetting is voor de VNG en bonden aanleiding voor modernisering van de tekst en structuur. “De nieuwe cao Gemeenten moet modern, begrijpelijk en herkenbaar zijn. Eenvoudiger teksten maken het voor werkgevers en medewerkers makkelijker om hun rechten en plichten in de cao Gemeenten te raadplegen”, schrijft de VNG daarover. Overigens is het de bedoeling dat de huidige rechten en plichten van kracht blijven.

De cao-partijen streven ernaar de nieuwe cao voor 1 januari 2019, een jaar voordat de nieuwe cao van kracht wordt, klaar te hebben. Dat biedt werknemers en werkgevers de tijd zich op de nieuwe cao voor te bereiden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris