Personeelsbestand gemeenten in de lift

29 juni 2017 – Vorig jaar nam de gemeentelijke bezetting voor het eerst sinds 2009 toe. Daarbij vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af, neemt het aantal vrouwen toe en stijgt het ziekteverzuim. Dat zijn enkele conclusies uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2016 van het A+O fonds Gemeenten.

Eind december 2016 werkten 157.210 bij gemeenten, een stijging van 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is volgens het A+O fonds vooral te danken aan decentralisaties en het generatiepact bij de vier grote steden. Voor dit jaar verwacht iets meer dan 40 procent van de gemeenten dat er meer arbeidsplaatsen bij komen.
Bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2016
Leeftijdsopbouw blijft scheef
Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren na jarenlange stijging, afgelopen jaar is afgevlakt. Dit komt met name door een hogere instroom van jongeren. De gemiddelde leeftijd bleef met 48,3 jaar op het niveau van 2015. Daarbij valt op dat het aantal 60-plussers en het aantal medewerkers onder de 35 groeit. De leeftijdsgroep tussen de 35 en 60 nam juist af. Ten opzichte van de landelijke arbeidsmarkt, werken bij gemeenten veel meer ouderen (32 procent tegenover 19 procent) en veel minder jongeren (11 procent tegenover 36 procent).

Evenveel vrouwen
Het aandeel vrouwen bij de gemeenten stijgt al jaren. Vorig jaar waren er voor het eerst evenveel mannelijke als vrouwelijke gemeenteambtenaren. Alleen bij de vier grote steden lag het met 48 procent net iets lager. Omdat vrouwen vaker in deeltijd werken, bedroeg het aandeel vrouwen 46 procent in FTE.

Instroom van jongeren
De aanwas van jongeren blijft belangrijk, want het aantal medewerkers boven de 60 is nog altijd hoger dan het aantal 35-minners. Ruim driekwart van de gemeenten voert een actief beleid om jongeren te werven voor het gemeentewerk, maar ze slagen er nog te weinig in om deze groep vast te houden. Enerzijds kan dit komen doordat jongeren vaak op een tijdelijk contract werken, maar ook zijn jongeren erg actief op de arbeidsmarkt, zeker nu de economie groeit.

Hoger verzuim
Het verzuim nam in 2016 met 0,3 procent toe naar gemiddeld 5,6 procent, een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit wordt met name veroorzaakt door langdurig verzuim (langer dan een jaar). Als mogelijke verklaring noemt het A+O fonds de hoge gemiddelde leeftijd. Om het ziekteverzuim terug te dringen, wil het fonds het werkprogramma Arbeidsomstandigheden intensiveren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris