Weinig schot in nieuwe gemeente cao

18 mei 2017 – Er zit nog weinig schot in de onderhandelingen voor een nieuwe gemeente cao. De bonden vinden het loonbod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onacceptabel. Wel zijn werkgever en bonden het er over eens dat er geïnvesteerd moet worden in duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers, maar op inhoud moeten nog stappen gezet worden. Dat melden de VNG en de bonden.

Onacceptabel
Afgelopen maandag kwamen de bonden en VNG voor de vijfde keer bij elkaar en kwamen alle belangrijke onderwerpen ter sprake zoals de lonen, externe flex, bewust belonen en leven lang leren. De bonden eisen een loonsverhoging van 2,5 procent. Het loonbod van de VNG staat daar nog ver van af. “Een cao met koopkrachtverlies is onacceptabel”, aldus vakbond FNV. De VNG spreekt van een “reëel loonvoorstel, afgestemd op het totale pakket”. “We hebben rekening gehouden met de ontwikkelingen van het accres van het Gemeentefonds en de stijging van de pensioenpremie”, aldus de VNG. Wat het loonbod is, is niet bekend gemaakt.

Ook het terugdringen van externe inhuur, en dan met name payrolling, is een belangrijk onderwerp voor de bonden. De bonden willen niet alleen normatieve uitspraken horen, maar ook harde afspraken maken die daadwerkelijk tot minder externe inhuur leiden. “Dat is een belangrijke voorwaarde om tot een aanvaardbaar cao-pakket te komen”, schrijft FNV. De VNG wijst op afspraken in vorige cao’s die de werkgever verder wil uitwerken. “Het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid blijft lokaal maatwerk.”

Voor de VNG is harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling een belangrijke voorwaarde om overeenstemming over een nieuwe cao te bereiken. De werkgever wil hierover afspraken maken aan de hand van de uitkomsten van het co-creatietraject en op korte termijn toewerken naar modernisering. “Deze wens past bij de visie om te komen tot een verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden”, aldus de VNG.

Vervolg
De huidige cao is inmiddels een maand verlopen. Op 19 juni praten bonden en werkgever verder en hopen ze tot een akkoord te komen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris