Onderwijsvergoedingen augustus 2018

10 juli 2018 – Medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen aan het eind van het schooljaar de periodieke salarisverhoging. Ook worden in augustus de bindingstoelage en het schaaluitloopbedrag uitbetaald.

Blijf nu op de hoogte

42155 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
In het primair onderwijs worden deze toelagen dit jaar voor de laatste keer uitgekeerd. Per 1 september 2018 zijn de toelagen verwerkt in de salarissen.

Hieronder leest u meer over de onderwijsvergoedingen voor de maand augustus.

Reiskostenvergoeding PO
Leraren in het primair onderwijs ontvangen in juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Aan onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken wordt alleen over de maand juli geen reiskosten uitbetaald.

Reiskostenvergoeding VO
Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen iedere maand reiskostenvergoeding. Rekeninghoudend met vakanties, ontvangen docenten en directie deze vergoeding op basis van tien maanden per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling.

Periodieke salarisverhoging
De periodieke salarisverhoging wordt jaarlijks toegekend in augustus. Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Wordt u nu bijvoorbeeld betaald volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u deze maand naar LB 9 regel 8.  Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken. Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had.

Nieuwe salarisschalen PO per 1 september
Per 1 september 2018 gaan alle leraren in het primair onderwijs naar een nieuwe, hogere loonschaal. Leraren in LA gaan naar L10, in LB gaan naar L11 en in LC gaan naar L12. Ze blijven daarbij in dezelfde trede als ingeschaald in augustus 2018, na toekenning van de jaarlijkse periodiek. LA trede 3 wordt dan L10 trede 3, LB-7 wordt L11-7 en LC-15 wordt L12-15.

Bindingstoelage Primair Onderwijs
De bindingstoelage PO wordt in 2018 voor de laatste keer uitbetaald. Met de nieuwe salarisschalen per 1 september 2018 komen alle toelagen te vervallen. Deze zijn verwerkt in de nieuwe salarissen. De bindingstoelage voor augustus 2018 bedraagt net als vorig jaar, bij een normbetrekking:
Leraar: €760,68
Directiefunctie: €232,90
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €232,90

Bindingstoelage Voortgezet Onderwijs
De bindingstoelage VO bedraagt bij een normbetrekking (op basis van de cao VO 2016 – 2017) :
Leraar: €1.459,22
Directiefunctie: €242,06
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €242,06
Team- of afdelingsleiders: in het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord cao VO 2018 – 2019 is afgesproken dat aan team- of afdelingsleiders in schaal 12 een zelfde bindingstoelage als aan leraren wordt toegekend.

De bindingstoelage voor leraren in het voortgezet onderwijs wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat zij sinds september het voorgaande jaar in dienst waren. Bij ontslag voor 1 augustus, ontvangt de docent de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag. Dit geldt alleen voor leraren die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De docent die de toelage voor de eerste keer zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Schaaluitloopbedrag PO
Voor medewerkers met een LA-functie in het basisonderwijs of een LB-functie in het speciaal (basis)onderwijs geldt een schaaluitloopbedrag bij het bereiken van het maximumsalaris van de betreffende schaal. Dit bedrag wordt toegekend na eenmalige beoordeling en geldt alleen bij voldoende functioneren. Bereikt u naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling per 1 augustus het schaalmaximum, dan ontvangt u in augustus het schaaluitloopbedrag à €64,88 op basis van een volledig dienstverband.

Vanaf 1 september 2018 is de toelage voor schaaluitloop verwerkt in de nieuwe salarisschalen. Net als de bindingstoelage wordt deze dan niet meer als losse toelage uitbetaald.

Door: Redactie Ambtenarensalaris