Onderwijsvergoedingen augustus

24 juli 2017 – Aan het eind van het schooljaar ontvangen medewerkers in het onderwijs de periodieke salarisverhoging. Ook worden in augustus de bindingstoelage en het schaaluitloopbedrag uitbetaald. Ambtenarensalaris heeft de onderwijsvergoedingen voor de maand augustus voor u op een rij gezet.

Reiskostenvergoeding PO
Conform de cao PO ontvangen leraren in het primair onderwijs in de maanden juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken krijgt alleen over de maand juli geen reiskosten uitbetaald.

Reiskostenvergoeding VO
Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen iedere maand reiskostenvergoeding. Rekeninghoudend met vakanties, ontvangen docenten en directie deze vergoeding op basis van tien maanden per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling.

Periodieke salarisverhoging
De periodieke salarisverhoging wordt jaarlijks toegekend in augustus. Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Wordt u nu bijvoorbeeld betaald volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u deze maand naar LB 9 regel 8.  Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken. Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had.

Bindingstoelage 
Voor leraren, directie en onderwijsondersteunend personeel met een functie in schaal 9, is er de zogenaamde bindingstoelage. Deze is in het Convenant Leerkracht 2008-2009 in het leven geroepen ten behoeve van werving en behoud van medewerkers. De bindingstoelage wordt jaarlijks uitbetaald in augustus. Om in aanmerking te komen voor de bindingstoelage, moet u op 1 augustus in dienst zijn en op of boven het maximumsalaris van uw salarisschaal betaald worden. Ook moet uw functioneren voldoende zijn.

De bindingstoelage PO bedraagt dit jaar bij een normbetrekking:
Leraar: €760,68
Directiefunctie: €232,90
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €232,90

De bindingstoelage VO bedraagt dit jaar bij een normbetrekking:
Leraar: €1.459,22
Directiefunctie: €242,06
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €242,06

De bindingstoelage voor leraren in het voortgezet onderwijs wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat zij sinds september het voorgaande jaar in dienst waren. Bij ontslag voor 1 augustus, ontvangt de docent de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag. Dit geldt alleen voor leraren die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De docent die de toelage voor de eerste keer zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Schaaluitloopbedrag PO
Voor medewerkers met een LA-functie in het basisonderwijs of een LB-functie in het speciaal (basis)onderwijs geldt een schaaluitloopbedrag bij het bereiken van het maximumsalaris van de betreffende schaal. Dit bedrag wordt toegekend na eenmalige beoordeling en geldt alleen bij voldoende functioneren. Bereikt u naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling per 1 augustus het schaalmaximum, dan ontvangt u deze maand voor het eerst het schaaluitloopbedrag à €64,88 op basis van een volledig dienstverband.

Meer informatie over de verschillende regelingen vindt u in de betreffende onderwijs cao’s.