Peiling CAO primair onderwijs: team bepaalt werkverdeling

12 april 2018 – De leraren bepalen het takenpakket en de verdeling ervan. Dat kan een belangrijke afspraak worden in de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Vanwege het belang voor de cao, peilt de Algemene Onderwijsbond (AOb) tussentijds of de onderhandelaars hiermee op de goede weg zijn.

Blijf nu op de hoogte

40713 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Voordat de AOb de onderhandelingen vervolgt, roept de bond leraren op een peiling over het werkvoorstel in te vullen. “De huidige regelingen voor de verdeling van de lessen en taken laten te veel ruimte voor onduidelijkheid. Wij willen daarom graag helder vastleggen dat het team, in overleg met de schoolleider, bepaalt welke taken er moeten worden uitgevoerd en hoe deze worden verdeeld. Ook moet het team kunnen besluiten hoe de lessen worden verdeeld, hoeveel tijd er aan voor- en nawerk wordt besteed en wanneer zij op school aanwezig moeten zijn”, legt AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk uit.

Concept-afspraken
Idee achter de afspraak, is het benutten van de professionele ruimte en het voeren van een professionele dialoog, aldus de AOb. De onderhandelaars hebben in dat kader de volgende concept-afspraken gemaakt:

 • Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor het bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid;
 • Het team stelt het werkverdelingsplan op binnen de kaders van het beleid. De schoolleider is daarbij de schakel tussen het bestuur en het team;
 • De schoolleider voorziet het team van alle relevante informatie voordat het werkverdelingsplan besproken wordt;
 • Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt per voltijdsmedewerker uitgegaan van 1.659 uur;
 • Het team bepaalt vooraf hoe vastgesteld wordt dat er voldoende draagvlak is voor het op te stellen plan;
 • In het werkverdelingsplan worden onder andere de verdeling van de groepen over de leraren, de verhouding tussen lesgebonden en overige taken, de overige taken, de tijd voor voor- en nawerk, de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, de pauzes, de aanwezigheid op school en de besteding van de werkdrukmiddelen vastgelegd;
 • De schoolleider legt de gemaakte afspraken vast in het werkverdelingsplan en legt deze ter instemming voor aan de P-MR;
 • Het werkverdelingsplan is het uitgangspunt voor de inzet van de individuele werknemer;
 • De schoolleider toetst of de gemaakte afspraken redelijk zijn voor die individuele werknemer en passen binnen de omvang van het dienstverband;
 • Met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat de medewerker meer dan 940 uur lesgevende taken heeft, binnen de totale 1.659 uur;
 • Als medewerker en schoolleider niet tot overeenstemming komen en er een onwerkbare situatie ontstaat op school, stelt de schoolleider de inzet van de medewerker vast.

Werkweek
De 40-urige werkweek geldt als juridische verankering van de arbeidsduur. Met deze formele arbeidsduur wordt de werktijdfactor, het salaris en het verlof vastgesteld.

Door: Redactie Ambtenarensalaris