Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is RVU?

RVU is de afkorting voor Regeling voor Vervroegde Uittreding. Een regeling voor vervroegd uittreden geeft u de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. U ontvangt dan een uitkering om de periode tussen uw ontslag en uw pensioen te overbruggen. Over de precieze invulling van de RVU worden afspraken gemaakt in uw cao of u kunt een individuele afspraak maken met uw werkgever als u eerder uw werk wilt beëindigen.

Zwaar werk
Een RVU komt met name voor in sectoren met zogenaamde zware werkomstandigheden. Het gaat dan om beroepen waarbij werkenden vanwege de aard van het werk niet op een gezonde manier hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen behalen. Voor deze medewerkers biedt een RVU een oplossing.

Tijdelijke versoepeling RVU
Werkgevers betalen de Belastingdienst een heffing van 52 procent over de RVU-uitkering. In het pensioenakkoord dat het kabinet in 2019 sloot met werkgevers en bonden, is een versoepeling van deze RVU-heffing afgesproken. Dat houdt in dat werkgevers van 2021 tot en met 2025 geen RVU-heffing betalen tot een brutobedrag dat gelijk is aan de netto AOW voor een alleenstaande zoals die geldt in 2021 tot en met 2025. Voor 2023 gaat het om een bedrag van maximaal €2.037 bruto per maand. Over het deel van de uitkering dat boven deze zogenaamde RVU-drempelvrijstelling uitkomt, betaalt de werkgever wel de RVU-heffing. De RVU-drempelvrijstelling geldt alleen als u maximaal drie jaar voor uw AOW-leeftijd stopt. De versoepelde regeling maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers een RVU aan te bieden. Zo krijgen meer medewerkers toegang tot deze mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.

De versoepelde RVU-regeling is een tijdelijke maatregel voor werkenden die geboren zijn tussen 1955 en 1961. Zij kunnen tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken en ontvangen hiervoor een RVU-vergoeding. Dat kan een periodieke uitkering zijn of een uitkering in een keer. Het totale bedrag dat u tot uw AOW-leeftijd ontvangt, is maximaal het maandbedrag maal het aantal maanden tussen de datum dat u bent gestopt met werken en de datum waarop uw AOW ingaat. De betreffende medewerkers kunnen tot en met 2025 gebruikmaken van de versoepelde regeling. De uitkeringen lopen tot uiterlijk december 2028 door.

RVU in de cao
Werkgevers zijn niet verplicht hun medewerkers een RVU-regeling aan te bieden. U heeft er dan ook niet automatisch recht op. In sommige cao’s hebben bonden en werkgevers wel afspraken gemaakt over de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken voor oudere werknemers of medewerkers in bepaalde functies.

Denk goed na over de gevolgen
Voordat u gebruikmaakt van een RVU-regeling, is het verstandig u te verdiepen in de gevolgen voor uw inkomen en pensioen. Ook is het belangrijk om te weten dat uw arbeidsovereenkomst eindigt en u op eigen initiatief ontslag neemt. Dat betekent dat uw recht op een ww-uitkering vervalt. De afspraken over uw RVU-uitkering worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Check ook deze zorgvuldig voordat u ermee akkoord gaat.

Vroegpensioen vanaf 2026
De versoepeling van de RVU is een tijdelijke regeling tot en met 2025. Vanaf 2026 moeten er structurele afspraken liggen om met fiscale steun van de overheid vroegpensioen voor mensen in zware beroepen financieel weer mogelijk te maken.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris