Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat houdt de regeling LFU (Levensfase-Uren) in?

LFU is de afkorting van Levensfase-Uren. Deze regeling, ingegaan op 1 juli 2019, heeft als primair doel de duurzame inzetbaarheid van politiemensen te bevorderen zoals afgesproken in de cao Politie 2015-2017. De LFU komt in plaats van de aanspraak op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), de Toelage Bezwarende Functie (TBF), RPU en leeftijdsdagen.

De LFU is er voor iedere medewerker, vanaf het begin van de loopbaan. Medewerkers krijgen, op basis van een fulltime dienstverband van minimaal 36 uur, jaarlijks 53,8 uur levensfase-uren. De medewerker kan deze uren (volledig doorbetaald) in overleg met de leidinggevende naar eigen behoefte gebruiken. Bijvoorbeeld voor een langere vakantie, sabbatical of studieverlof. Ook kunnen de uren worden opgespaard tot het einde van de loopbaan om ze voorafgaand aan het pensioen op te nemen. Let wel op dat u op basis van een aanstelling van 36 uur, jaarlijks maximaal 50 weken (= 1.800 verlofuren) belastingvrij verlof mag sparen. Werkt u 24 uur, dan geldt een maximum van 1.200 uur. Hierbij tellen zowel het nog niet opgenomen gewone verlof als het nog niet opgenomen LFU-verlof mee.

Gelijke waarde
De totale waarde van de ALB, TBF, RPU en leeftijdsdagen is gelijk aan de totale waarde van de LFU. Daarvoor is de waarde van de oude regelingen vertaald in een bepaald aantal levensfase-uren per dienstjaar:

  • Op basis van de ALB: 14 uur per jaar
  • Op basis van de TBF: 14,9 uur per jaar
  • Op basis van de RPU: 13,9 uur per jaar
  • Op basis van leeftijdsdagen: 11 uur per jaar
  • Totaal: 53,8 uur per jaar

Daarnaast is in de cao Politie 2018 Р2020 afgesproken dat ook de overwerkvergoeding in de vorm van vrije tijd, in een extra LFU-tegoed wordt omgezet.

Startbudget 
Medewerkers die bij ingang van de LFU-regeling al in dienst zijn, ontvangen naast de jaarlijkse uren, een zogenaamd startbudget. Dit budget wordt individueel berekend op basis van het aantal dienstjaren en al ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen.

Deelname
Medewerkers die op 1 juli 2018 tussen de 46 en 54 jaar oud waren, konden tot 31 maart 2019 kiezen of ze aan de LFU mee wilden doen. Maakten ze die keuze niet, dan doen ze automatisch mee. Doen ze niet mee, dan behouden ze hun aanspraken op levensloopbijdragen, RPU en leeftijdsdagen. Voor nieuwe medewerkers en medewerkers die op 1 juli 2018 45 jaar of jonger waren, is deelname aan de LFU verplicht. Medewerkers die op 1 juli 2018 55 jaar of ouder waren, vallen niet onder de LFU.

LFU en vakantiegeld/eindejaarsuitkering
Wanneer u LFU opneemt, loopt de opbouw en uitbetaling van uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering gewoon door.

Overwerk gebruiken voor LFU
Vanaf 1 januari 2020 kunnen overwerkuren en -toeslag gebruikt worden voor LFU. De compensatie van overwerkuren in tijd en overwerktoeslag in geld, wordt dan vervangen door LFU-uren en toegevoegd aan het LFU-saldo.

Bron: Nederlandse Politiebond (NPB)