Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

Arbeidsmarkttoelage voor leraren VSO

26 oktober 2020 – Een deel van de leraren in het voortgezet speciaal onderwijs ontvangt met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 een maandelijkse arbeidsmarkttoelage. Dat hebben bonden en PO-Raad afgesproken, meldt de AOb.

Blijf nu op de hoogte

47260 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het is volgens Jelmer Evers, AOb-bestuurder, een eerste kleine stap naar gelijke beloning. Het gaat om VSO-leraren die les geven aan leerlingen met een uitstroomprofiel voor het vervolgonderwijs waarvoor in het convenant aanpak lerarentekort structureel 16,5 miljoen euro is opgenomen. Deze leraren geven les op het niveau van het voortgezet onderwijs, maar worden betaald volgens de cao voor het primair onderwijs. Met het bedrag zou de salariskloof met het voortgezet onderwijs verkleind moeten worden.

Naar rato
Het schoolbestuur moet het geld hiervoor jaarlijks aanvragen en de zogeheten arbeidsmarkttoelage naar rato aan de betreffende leraren toekennen. In overleg met de vakbonden mag het geld ook op een andere manier verdeeld worden.

Vastgelegd in de cao
De arbeidsmarkttoelage wordt in de eerstvolgende cao vastgelegd, maar schoolbesturen mogen de toelage nu al gaan uitkeren. De toelage die met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 geldt, moet zo snel mogelijk aan de betreffende leraren worden toegekend.

Urgentie
Volgens de AOb is het lerarentekort in het speciaal onderwijs het hoogst. Mede daarom zouden alle leraren en onderwijsondersteuners in het VSO beloond moeten worden op het niveau van het voortgezet onderwijs. De toelage voor leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel voor het voortgezet onderwijs is is hierin volgens Evers een eerste kleine stap. “Er moet nog zoveel meer gebeuren en de urgentie is hoog. Om iedereen gelijk te kunnen betalen, moet het kabinet met meer geld over de brug komen.”

Bekijk hier de volledige regeling arbeidsmarkttoelage leraren vso.

Door: Redactie Ambtenarensalaris