Loonkosten provincie-ambtenaar omhoog

Dat blijkt uit de gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2014. De gemiddelde loonsom per fte is ongeveer 73.100 euro. Dat is een kleine duizend euro hoger dan het jaar ervoor. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. De gemiddelde loonsom is met ruim 82.500 euro het hoogst bij de provincie Flevoland. De laagste gemiddelde loonsom is bij de provincie Overijssel. Het gemiddelde ligt hier rond de 65.300.

Verschil in beloningsbeleid
Het is volgens de opstellers van de Personeelsmonitor niet mogelijk deze verschillen zonder nader onderzoek te verklaren. “Het kan te maken hebben met verschillen in functieniveaus, in leeftijdsopbouw, gemiddelde duur van het dienstverband, soort organisatie – bijvoorbeeld regieorganisatie – of door provinciale verschillen in het toepassen van het beloningsbeleid”, aldus de onderzoekers.

Premies
De loonsom bestaat uit de kosten die een werkgever maakt, verbonden aan de werknemers die in dienst zijn, zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd. Dat is inclusief alle toelagen die worden uitgekeerd, maar exclusief eventuele incidentele flexibele beloningen. Een arbeidsmarkttoelage en bindingspremie is een instrument om werknemers aan te trekken of te behouden voor functies waarvoor het aanbod schaars is. Toekenning ervan wordt vooral verwacht in regio’s waar in het algemeen sprake is van arbeidsmarktkrapte of aan functies die moeilijk vervulbaar zijn.

Arbeidsmarkttoelage
Er is de afgelopen jaren een dalende lijn te zien in het aantal toekenningen. Ook in 2014 is de toelage blijkens de Personeelsmonitor weer minder vaak toegekend. Ongeveer 50 personen hebben in 2014 een dergelijke toelage ontvangen (in 2013 waren dat er nog 70). Bij de provincie Zeeland heeft geen enkele medewerker een arbeidsmarkttoelage gekregen. Er zijn vier provincies waar het percentage van medewerkers met een arbeidsmarkttoelage boven het gemiddelde van een half procent ligt. Dat zijn Overijssel (1,7 procent), Limburg (1,1 procent), Flevoland (0,8 procent) en Noord-Brabant (0,6 procent). Het relatief weinig toekennen van de arbeidsmarkttoelage en bindingspremie kan volgens de onderzoekers een gevolg zijn van de lagere instroom en het feit dat er nu geen sprake is van een krappe arbeidsmarkt.

Daling totale loonsom
De totale loonsom voor 2014 bedraagt ruim 712 miljoen euro. Die is daarmee ongeveer 35 miljoen euro lager dan in 2013; een daling van 4,7 procent. Dat heeft voornamelijk te maken van een daling van het aantal fte’s. In 2013 waren er nog 11.040 voltijds banen bij de provincies, eind 2014 waren dat er 600 minder.