Pensioenaftoppingsakkoord medisch specialisten uitgewerkt in AMS

9 november 2017 – De afspraken in het pensioenaftoppingsakkoord voor medisch specialisten zijn uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Door een structurele salarisverhoging per 1 januari 2017 wordt de teruggave individueel toegerekend in plaats van via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Dat meldt de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

In november 2016 kwamen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de LAD een pensioenaftoppingsakkoord overeen. Daarin werd afgesproken dat werknemers met een bruto jaarsalaris boven de pensioenaftoppingsgrens 70 procent van het vrijgevallen deel van de werkgeverspremie terugkrijgen via het BOE. Omdat de uitwerking lastiger blijkt dan gedacht hebben partijen nu afgesproken dat de teruggave niet via het BOE, maar via een structurele ophoging van de salarissen plaatsvindt. Met behulp van het BOE kunnen raden van bestuur en medisch specialisten aanvullende afspraken maken, over bijvoorbeeld efficiency, zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid.

Variflex vervalt
De 55-plusregeling (Variflex) vervalt per 1 januari 2018 definitief. De materiële waarde van de Variflex wordt toegevoegd aan het instellings-BOE. Medisch specialisten die voor 1 juli 2014 gebruik konden maken van de Variflexregeling behouden hun rechten. Eerder werd al afgesproken dat Variflexrechten voor artsen die na 1 juli 2014 vijfenvijftig jaar zijn geworden, per 1 januari 2018 vervallen.

Salarisverhogingen conform cao Ziekenhuizen 
De AMS is een volwaardig arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de cao Ziekenhuizen. Afspraken uit de cao Ziekenhuizen 2017 – 2019 worden daarom doorvertaald naar de AMS. Dat betekent een structurele salarisverhoging van 1,75 procent per 1 juli 2017 en 2 procent per 1 juli 2018. Daarnaast krijgen medisch specialisten in september 2017 en september 2018 een eenmalige uitkering van 200 euro (deeltijd naar rato). In februari 2019 volgt nog een eenmalige uitkering van 125 euro bij een volledig dienstverband.

Raadpleging achterban
De AMS-partijen zijn blij met de bereikte resultaten. “Met de nieuwe AMS ligt er een goede basis om invulling te geven aan gelijkgerichtheid van belangen van medisch specialisten en raden van bestuur bij de uitdagingen waar de medisch-specialistische zorg de komende jaren voor staat”, aldus de LAD.

Voor een definitief akkoord worden binnenkort de achterbannen geïnformeerd en geraadpleegd over het bereikte resultaat. Streven is dat de nieuwe AMS op 1 januari 2018 ingaat.

Door: Redactie Ambtenarensalaris