Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Ik werk in het onderwijs. Heb ik recht op betaald ouderschapsverlof?

Conform de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) ontvangt u over de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt geen salaris. Iedere medewerker heeft recht op dit onbetaald verlof. Medewerkers in het onderwijs kunnen een deel van het ouderschapsverlof laten doorbetalen. De afspraken hierover verschillen per cao.

Primair onderwijs
Bent u werkzaam in het primair onderwijs, dan heeft u per kind recht op maximaal 1.040 uur ouderschapsverlof. Het precieze aantal uur waar u recht op heeft, bedraagt 26 keer de arbeidsduur per week. Bij een werkweek van 40 uur bedraagt het totale verlof dan 1.040 uur. Werkt u 24 uur, dan kunt u 26 x 24 uur = 624 uur ouderschapsverlof opnemen.

Een deel van het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk doorbetaald. Bij een voltijd baan gaat het om 415 van de 1.040 uur bij een volledige dienstbetrekking. Over deze uren ontvangt u 55 procent van het salaris. Treedt u binnen een jaar na het verlof uit dienst (vrijwillig of door plichtsverzuim) of gaat u binnen een half jaar minder werken, dan geldt er een terugbetalingsverplichting.

De volledige regeling ouderschapsverlof in het primair onderwijs leest u in hoofdstuk 8 van de cao PO.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs bedraagt het maximale ouderschapsverlof per kind 830 uur. Dat aantal is gebaseerd op de normjaartaak in het voortgezet onderwijs. Net als in de Wet Arbeid en Zorg gaat het om de helft van de arbeidsomvang per jaar. De helft van het ouderschapsverlof is betaald verlof. Bij een fulltime dienstverband gaat het dan om 415 uur. Over deze uren ontvangt u 55 procent van het salaris. Wanneer u binnen een jaar ontslag neemt, ontslagen wordt wegens plichtverzuim of u de helft of minder gaat werken dan voor het verlof, moet u het loon over de verlofuren terugbetalen. Deze terugbetalingsverplichting geldt niet als u een andere functie binnen het voortgezet onderwijs gaat vervullen.

Meer over ouderschapsverlof in het voortgezet onderwijs vindt u in hoofdstuk 15 van de cao VO.

Middelbaar beroepsonderwijs
Binnen het mbo heeft u recht op betaald ouderschapsverlof als het betreffende kind op de ingangsdatum van het verlof 0, 1 of 2 jaar oud is. Daarnaast moet u minimaal een jaar onafgebroken bij de werkgever in dienst zijn. Net als in het voortgezet onderwijs heeft u, op basis van een fulltime dienstverband, recht op maximaal 830 uur ouderschapsverlof per kind. Werkt u minder, dan heeft u recht op een evenredig aantal uren. Voor al deze uren heeft u recht op betaald verlof. Wel neemt het doorbetaalde bedrag af naarmate u meer uren betaald verlof opneemt. Neemt u maximaal 415 uren betaald verlof op, dan ontvangt u hierover 55 procent van uw salaris. Bij meer dan 415 uur betaald ouderschapsverlof wordt de betaling bepaald door de formule 55 procent x (415/aantal verlofuren). Maakt u dus (bij een voltijd dienstverband) maximaal gebruik van het betaald verlof dan ontvangt u 55 procent x (415/830) = 27,5 procent salaris.

In principe geldt het betaald ouderschapsverlof voor een kind tussen 0 en 2 jaar. Wilt u betaald ouderschapsverlof opnemen voor een ouder kind (tot maximaal 8 jaar), dan kan dat alleen in overleg met de werkgever.

Neemt u binnen een jaar na het betaalde ouderschapsverlof ontslag of gaat u de helft of minder werken dan voor het ouderschapsverlof, dan mag de werkgever het salaris over de verlofuren terugvorderen.

De volledige regeling voor ouderschapsverlof in het middelbaar beroepsonderwijs leest u in hoofdstuk 8 en bijlage E van de cao mbo.

Hoger beroepsonderwijs 
Werkt u in het hoger beroepsonderwijs, dan heeft u recht op onbetaald ouderschapsverlof conform de WAZO. De cao hbo geeft hogescholen daarnaast de mogelijkheid tot het geven van betaald ouderschapsverlof. Er is geen algemene regeling. Iedere hogeschool besteedt een deel van het jaarinkomen (1,41 procent) aan decentrale arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan is betaald ouderschapsverlof. Welk percentage van het salaris en hoeveel uur verlof wordt betaald, mag de school zelf bepalen. Wel moet de hogeschool de pensioenopbouw tijdens het verlof laten doorlopen.

Zie cao hbo hoofdstuk K over de precieze regeling rondom decentrale arbeidsvoorwaarden.

Wetenschappelijk onderwijs
Medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs kunnen maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof opnemen. De helft hiervan kunt u laten uitbetalen. Bij een voltijd dienstverband gaat het dan om maximaal 13 keer de wekelijkse arbeidsduur. Over deze uren wordt 62,5 procent van het salaris betaald. Een terugbetalingsverplichting voor het loon over deze uren geldt wanneer u binnen een half jaar na het verlof vertrekt of wordt ontslagen wegens plichtsverzuim.

In hoofdstuk 4 van de cao WO vindt u de precieze regels over betaald ouderschapsverlof in het wetenschappelijk onderwijs.

 

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris