Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderwijsvergoedingen augustus 2020

8 juli 2020 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de periodieke salarisverhoging. Daarnaast wordt de jaarlijkse bindingstoelage voor het voortgezet onderwijs uitbetaald.

Blijf nu op de hoogte

47226 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Omdat de bindingstoelage en het schaaluitloopbedrag voor medewerkers in het primair onderwijs sinds september 2018 zijn verwerkt in de salarisschalen, worden deze vergoedingen sinds vorig jaar niet meer apart uitbetaald.

Hieronder leest u meer over de onderwijsvergoedingen voor de maand augustus.

Periodieke salarisverhoging
De periodieke salarisverhoging wordt voor zowel het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs jaarlijks toegekend in augustus. Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Werkt u in het primair onderwijs en ontvangt u nu salaris volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u komende maand naar LB 9 regel 8. Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken. Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had.

Bindingstoelage Voortgezet Onderwijs
De bindingstoelage VO bedraagt bij een normbetrekking (op basis van de cao VO 2020) :
Leraar: €1.567,58
Directiefunctie: €260,03
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €260,03
Team- of afdelingsleiders in schaal 12 (per 1 januari 2019): €1.567,58

De bindingstoelage wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat de medewerker sinds september het voorgaande jaar in dienst was. Bij ontslag voor 1 augustus, wordt de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag uitgekeerd. Dit geldt alleen voor medewerkers die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De medewerker die de toelage dit jaar voor het eerst zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Reiskostenvergoeding PO
Leraren in het primair onderwijs ontvangen in juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor directie en onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Aan onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken wordt alleen over de maand juli geen reiskostenvergoeding uitbetaald.

Reiskostenvergoeding VO
Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen maandelijks een bedrag aan reiskostenvergoeding. Rekeninghoudend met vakanties, is deze vergoeding voor docenten en directie gebaseerd op tien maanden per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen en maandelijks uitbetaald. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling.

Door: Redactie Ambtenarensalaris