Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Naleving CAO Ziekenhuizen na COVID-19

11 juni 2020 – Na de grote extra inzet van ziekenhuispersoneel tijdens de coronacrisis, is het nu tijd om terug te gaan naar de reguliere afspraken van de cao Ziekenhuizen. Daarmee zouden uitzonderingen op arbeidsvoorwaarden, roosters en werktijden niet meer aan de orde zijn.

Blijf nu op de hoogte

47609 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat hebben de bonden en de NVZ geconstateerd.

Roosters en werktijden
Nu de COVID-19 zorg wordt afgeschaald en de reguliere zorg weer wordt opgestart, kan teruggekeerd worden naar de reguliere roosters en werktijden. Dat betekent dat er geen reden meer bestaat om gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid in de Arbeidstijdenwet. De cao dient als uitgangspunt voor de werktijden. 12-uursdiensten zijn dus niet langer mogelijk. Ook mogen medewerkers geen bereikbaarheidsdienst hebben op een vrije dag en kunnen medewerkers tijdens pauzes overdag geen consignatiedienst hebben. De NVZ vindt echter dat als dit onverhoopt en bij uitzondering gebeurt, de pauze doorbetaald moet worden als extra gewerkte tijd. De cao kent alleen afspraken over nachtpauzes. Verder mag de werkgever niet van medewerkers vragen er andere werkzaamheden bij te doen en moeten roosters worden gepubliceerd zoals vastgelegd in de cao.

Veilig werken
Voor zorgpersoneel buiten het ziekenhuis bestaat een handreiking over veilig werken die aansluit bij de richtlijnen van het RIVM. De bonden willen dat deze handreiking ook gaat gelden voor ziekenhuispersoneel. Daarmee kunnen ziekenhuismedewerkers zelf beslissen welke persoonlijke beschermingsmiddelen zij nodig hebben op basis van de afweging van risico’s.

Uitwerking cao
Coassistenten hebben sinds 1 januari 2020 recht op een onkostenvergoeding. Binnen sommige ziekenhuizen bestaan misverstanden over de naleving daarvan. Daarom heeft de NVZ een handreiking opgesteld over toepassing van de cao-afspraak.

Over de 144 uur wettelijk verlof hebben medewerkers recht op ORT (onregelmatigheidstoeslag). Het komt voor dat wanneer medewerkers dit verlof niet in het kalenderjaar van toekenning opnemen, zij hierover geen ORT meer vergoed krijgen. Daarom hebben bonden en NVZ afgesproken dat het wettelijk verlof altijd vergoed moet worden inclusief ORT.

Onderzoek naar flexibel werken
In de cao is afgesproken dat er een onderzoek komt naar flexibel werken. De uitgangspunten voor de bonden zijn daarbij:

  • Belangen van werknemers wegen zwaar.
  • Veranderingen in roosters is ingrijpend, lichamelijk en sociaal.
  • Vrije tijd van werknemers moet beschermd en overwerk en bereikbaarheidsdiensten moet geminimaliseerd worden.
  • Roosters zijn tijdig beschikbaar.

Om draagvlak te creƫren willen de bonden medewerkers bij het onderzoek betrekken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris