Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Welke verlofregelingen zijn er voor het voortgezet onderwijs?

Vakantieverlof
Het voortgezet onderwijs kent twee regelingen voor het vakantieverlof. Een regeling voor leraren en directieleden en een regeling voor onderwijsondersteunend personeel.

Vakantieverlof directie en leraren
Leraren en medewerkers in een directiefunctie hebben vakantieverlof tijdens de schoolvakanties en vijf losse vrije dagen. Deze vijf dagen worden door de werkgever, in overleg met de medezeggenschapsraad, vastgesteld.

Vakantieverlof in combinatie met zwangerschapsverlof
Vrouwelijke leraren en directieleden waarvan het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie valt, behouden het recht op het volledige zomervakantieverlof. U bent dit verlof dus niet kwijt. In principe sluit het vakantieverlof direct aan op het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze compensatie van vakantieverlof geldt alleen voor het samenvallen van beide verlofsoorten in de zomervakantie. Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof tijdens bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie of tijdens de door de werkgever vijf vastgestelde vakantiedagen, dan komen deze vakantiedagen wel te vervallen.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 14 van de cao VO.

Vakantieverlof onderwijsondersteunend personeel
Als medewerker in een onderwijsondersteunende functie krijgt u maximaal 426 vakantieuren per jaar. Dit geldt bij een voltijd dienstverband. Werkt u parttime, dan wordt het aantal uur naar rato bepaald. De vakantieuren bestaan uit 160 uur wettelijk verlof en 266 uur bovenwettelijk verlof.

In tegenstelling tot leraren en directieleden zijn onderwijsondersteuners vrij om de vakantiedagen op te nemen buiten de schoolvakanties. Wel kan de werkgever bepaalde dagen of periodes als verplichte vakantie aanwijzen. U wordt voor deze beperking gecompenseerd.

Algemeen erkende feestdagen zijn bij het totale vakantieverlof inbegrepen als deze op een werkdag vallen. Werkt u gewoonlijk op maandag, dan tellen dagen als Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag als vakantiedag.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 14 van de cao VO.

Vakantieverlof bij ziekte
In de wet is geregeld dat iedere werknemer recht heeft op vakantie. Het aantal wettelijke vakantieuren bedraagt vier keer het aantal uur dat men per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur zijn dat 4 x 40 = 160 uur (20 dagen van 8 uur). Dat recht op vakantie geldt ook bij ziekte.

Leraren en directieleden die ziek worden, behouden hun recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Heeft u deze wettelijke dagen al opgenomen voordat u ziek wordt, dan vervallen de overige (bovenwettelijke) vakantiedagen die samenvallen met uw ziekteverlof. Kunt u door ziekte het hele jaar geen vakantie opnemen, dan heeft u recht op compensatie van maximaal 20 wettelijke vakantiedagen.

Onderwijsondersteuners die te kampen krijgen met ziekte, behouden het wettelijk verlof gedurende de laatste 24 maanden van het ziekteverlof. Voor het bovenwettelijk verlof geldt dit voor de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Zie ook hoofdstuk 14 van de cao VO.

Kortdurend verlof
In zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin u niet kunt werken, heeft u recht op betaald kortdurend verlof. Het gaat dan bijvoorbeeld om huwelijk of partnerregistratie van uzelf of directe familieleden, het afleggen van een examen of een verhuizing. Ook een overlijden in uw familiekring valt onder het kortdurend verlof. De duur van het verlof is voor alle medewerkers gelijk, of u nu fulltime of parttime werkt. De enige uitzondering hierop geldt voor kraamverlof dat vijf dagen bedraagt bij een volledig dienstverband.

In hoofdstuk 15 van de cao VO vindt u een volledig overzicht van de situaties waarin u kortdurend verlof kunt opnemen.

Kortdurend zorgverlof
Als u noodzakelijke zorg moet verlenen aan bijvoorbeeld uw partner, kind of een naast familielid, dan heeft u recht op betaald zorgverlof. In principe gaat het dan om maximaal twee keer de wekelijkse arbeidsduur gedurende een periode van 12 maanden.

In hoofdstuk 15 van de cao VO staat een opsomming van de personen waarvoor u zorgverlof op kunt nemen.

Zie ook de wettelijke regeling over kortdurend zorgverlof.

Lang buitengewoon verlof
De cao voortgezet onderwijs biedt de mogelijkheid om langdurend buitengewoon verlof op te nemen voor uw volledige werkzaamheden of een deel ervan. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u een politieke functie aanvaardt of wanneer u naast uw werk overleg- of advieswerkzaamheden uitvoert voor bijvoorbeeld een vakbond. Lang buitengewoon verlof is onbetaald, met uitzondering van vakbondswerk.

Uw werkgever kan wel voorwaarden stellen aan het opnemen van lang buitengewoon verlof.

Zie ook hoofdstuk 15 van de cao VO.

Ouderschapsverlof
Werknemers in het voortgezet onderwijs hebben per kind recht op maximaal 830 uur ouderschapsverlof. Dit geldt voor eigen kinderen, adoptiekinderen en andere kinderen die volgens de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven. In het geval van pleegkinderen geldt het recht op ouderschapsverlof slechts 1 keer.

Sinds 2 augustus 2022 kan iedere werkende ouder betaald ouderschapsverlof opnemen op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Deze wet bepaalt dat de eerste negen weken betaald worden tegen 70 procent van het UWV-dagloon als dit verlof in het eerste levensjaar wordt opgenomen. In de cao VO bestond al een recht op betaald ouderschapsverlof. Deze regeling is naar aanleiding van de nieuwe wet uitgebreid in de cao VO 2022 – 2023. Werkende ouders in het VO kunnen 415 uur (op basis van een fulltime baan) betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 75 procent van het salaris als het verlof in het eerste levensjaar wordt gebruikt. Niet-opgenomen uren in het eerste levensjaar kunnen tot de vierde verjaardag worden opgenomen tegen 55 procent van het salaris. Heeft u al een deel betaald ouderschapsverlof opgenomen, dan ontvangt u over het restant vanaf augustus 2022 ook 75 procent salaris als het kind nog in het eerste levensjaar zit.

Zie ook hoofdstuk 15 van de cao VO en de wettelijke regeling over ouderschapsverlof.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris