Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een vorm van wettelijk verlof voor werkende ouders. Beide ouders hebben per kind recht op ouderschapsverlof. Het gaat per kind om 26 keer het aantal uur dat u per week werkt. U kunt het ouderschapsverlof opnemen tot het kind 8 jaar is. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind en erkend kind. Heeft u een pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind, dan kunt u ouderschapsverlof opnemen als het kind bij u woont. Dit moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie.

Ouderschapsverlof opnemen
Volgens de standaardregeling neemt u het ouderschapsverlof wekelijks op gedurende een aaneengesloten periode van een jaar. U kunt wekelijks maximaal de helft van het aantal werkuren opnemen. Naast de standaardregeling mag u ook vragen om het verlof over een langere periode te spreiden, op te delen in maximaal drie perioden van minimaal 1 maand of meer dan de helft van het wekelijkse aantal werkuren op te nemen. De werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren, maar kan wel zwaarwegende bedrijfsbelangen hebben die bepalen hoe het verlof opgenomen kan worden.

Aanvragen
Om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof, laat u twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan uw werkgever weten dat u ouderschapsverlof wilt opnemen. Naast de beoogde ingangsdatum meldt u daarbij ook hoe u het verlof wilt opnemen.

Wel of geen salaris
Wettelijk gezien ontvangt u over de ouderschapsverlofuren geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen hier afwijkende afspraken over gemaakt zijn. Zo is het in diverse overheidssectoren en in het onderwijs gebruikelijk dat het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald wordt.

Opbouw vakantiedagen
Tijdens ouderschapsverlof bouwt u over de verlofuren geen vakantiedagen of vakantiegeld op. Betaald ouderschapsverlof vormt hierop een uitzondering. Over betaalde verlofuren loopt de vakantieopbouw wel door.

Ouderschapsverlof en pensioen
Als u gebruik maakt van ouderschapsverlof, behoudt u uw volledige pensioenopbouw alsof u geen verlof geniet. Heeft u een aanstelling of arbeidscontract voor 40 uur en neemt u 16 uur ouderschapsverlof op, dan blijft u pensioen opbouwen over de volledige 40 uur. Uw salaris wordt, afhankelijk van uw cao, wel aangepast naar een 24-urige werkweek.

Ouderschapsverlof tijdens ander verlof en feestdagen
Heeft u ouderschapsverlof en neemt u zwangerschapsverlofbevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof op? Dan loopt uw ouderschapsverlof gewoon door, tenzij u het tijdig onderbreekt of stopzet. Een feestdag die samenvalt met ouderschapsverlof telt als ouderschapsverlof.

Onvoorziene omstandigheden
U kunt uw ouderschapsverlof ook onderbreken of stopzetten bij onvoorziene omstandigheden zoals het wegvallen van inkomen of bij langdurige ziekte.

Onderbreken of stopzetten
Om uw ouderschapsverlof te onderbreken of stop te zetten, dient u een verzoek in bij uw werkgever. Deze moet er binnen vier weken op reageren. Bij zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof, mag uw werkgever uw verzoek niet weigeren. Bij onderbreken of stopzetten door een onvoorziene situatie, mag de werkgever wel weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt.

Bron: Rijksoverheid