Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderwijsvergoedingen augustus 2023

17 juli 2023 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging. Daarnaast wordt in het basis- en voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

CAO’s 2023 – 2024
Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs is nog geen nieuwe cao voor 2023 – 2024 afgesloten. Daarom gelden vooralsnog de cao PO 2022 – 2023 en cao VO 2022 – 2023.

Voor het mbo is onlangs een onderhandelaarsakkoord voor een cao tot en met 31 mei 2024 bereikt en definitief geworden. Hierin is een gemiddelde salarisverhoging van 10 procent en een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto (naar rato) afgesproken. De eerste verhoging betreft een nominale verhoging van 100 euro bruto en 4,57 procent per 1 juli 2023. Deze worden met het salaris van augustus uitbetaald. Ook de afgesproken eenmalige uitkering wordt komende maand uitgekeerd. De nieuwe cao-tekst is op dit moment nog niet beschikbaar.

Periodieke salarisverhoging
De periodieke salarisverhoging wordt voor zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs jaarlijks toegekend in augustus. Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Werkt u in het primair onderwijs en ontvangt u nu salaris volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u komende maand naar LB 9 regel 8. Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken. Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had.

Bindingstoelage Primair en Voortgezet Onderwijs
In het primair en voorgezet onderwijs wordt in augustus de bindingstoelage uitgekeerd. Deze toelage is bedoeld voor medewerkers die aan het maximum van hun salarisschaal zitten en voldoende functioneren. 

In 2023 bedraagt de bindingstoelage in het PO bij een normbetrekking (op basis van de cao PO 2022 – 2023):

  • Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): € 263,94
  • Leraren: € 1.591,09
  • Directeuren in schaal D11 en D12: € 1.591,09
  • Directeuren in schaal D13 en hoger: € 263,94
  • Adjunct-directeuren in schaal A10, A11 en A12: € 1.591,09
  • Adjunct-directeuren in schaal A13 en hoger: € 263,94

De bindingstoelage VO bedraagt in 2023 bij een normbetrekking (op basis van de cao VO 2022 – 2023):

  • Leraar: €1.591,09
  • Directiefunctie: €263,94
  • Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €263,94
  • Onderwijskundig team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09

De bindingstoelage wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat de medewerker sinds september het voorgaande jaar in dienst was. Bij ontslag voor 1 augustus, wordt de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag uitgekeerd. Dit geldt alleen voor medewerkers die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De medewerker die de toelage dit jaar voor het eerst zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Reiskostenvergoeding PO
Leraren in het primair onderwijs ontvangen in juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor directie en onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Aan onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken wordt alleen over de maand juli geen reiskostenvergoeding uitbetaald.

Reiskostenvergoeding VO
Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen maandelijks een bedrag aan reiskostenvergoeding. Rekeninghoudend met vakanties, is deze vergoeding voor docenten en directie gebaseerd op tien maanden per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen en maandelijks uitbetaald. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris