Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Brandweer

Van oudsher waren gemeenten werkgever van de brandweer. Afspraken over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid vinden dan ook hun basis in de CAO Gemeenten. Door de vorming van veiligheidsregio’s hebben veel gemeenten gekozen voor het bundelen van lokale korpsen in één regionaal korps. Deze veiligheidsregio’s zijn sinds 2014 werkgever voor het brandweerpersoneel en volgen de CAO Gemeenten (CAR-UWO). Collectieve brandweerspecifieke regelingen zijn onderwerp in de Brandweerkamer binnen de VNG.

Gratis salarisupdates ontvangen?

48538 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

De brandweer valt net als de gemeenten onder de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst). Het volgen van de CAR is voor het gemeentepersoneel verplicht, de UWO is facultatief. De brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden gelden voor zowel de beroeps- als vrijwillige brandweer.

Wnra

Net als gemeenteambtenaren, vallen brandweermedewerkers per 1 januari 2020 onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en krijgen zij een genormaliseerde cao.

Vrijwilligers Brandweer

Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer zijn ambtenaren, omdat zij in openbare dienst werkzaam zijn. Voor de vrijwilligers geldt een eigen rechtspositieregeling, die opgenomen is in hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. De overige hoofdstukken van de CAR-UWO zijn niet van toepassing. Alle gemeenten zijn gehouden deze rechtspositieregeling toe te passen. De meeste veiligheidsregio’s volgen ook de rechtspositieregeling.