Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is een ambtenaar?

Volgens de huidige Ambtenarenwet is een ambtenaar een persoon die aangesteld is om in openbare dienst werkzaam te zijn. Een ambtenaar kan een gemeenteambtenaar zijn, maar ook medewerkers bij de provincies, waterschappen, rijksoverheid, politie en defensie zijn ambtenaren. Een ambtenaar wordt altijd aangesteld door het bevoegde gezag. Dit is een overheid zoals de gemeente, de provincie of het Rijk. Ook een instituut van de overheid, zoals de politie, kan ambtenaren aanstellen.

Ambtenaren vallen niet onder het arbeidsrecht. Zij hebben een aparte wetgeving met betrekking tot hun rechten en plichten. Deze wetgeving wordt ook wel het ambtenarenrecht genoemd.

Nieuwe definitie vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van ambtenaren genormaliseerd door invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Er komt dan ook een nieuwe Ambtenarenwet. In de nieuwe Ambtenarenwet is een ambtenaar een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een overheidswerkgever.