Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) normaliseert de rechtspositie van ambtenaren. Hiermee is sinds 1 januari 2020, toen de wet in werking trad, de positie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de positie van werkenden in het bedrijfsleven. Door de Wnra zijn er een aantal zaken veranderd.

Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling
Een belangrijk onderdeel van de Wnra is de omzetting van de ambtelijke aanstelling naar een arbeidsovereenkomst. Omdat genormaliseerde ambtenaren onder het private arbeidsrecht vallen, hebben zij net als ‘gewone’ werknemers een arbeidscontract. Het grote verschil met een aanstelling is dat een arbeidsovereenkomst tweezijdig is en een aanstelling eenzijdig. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, bij een aanstelling wordt de ambtenaar door de werkgever ‘aangesteld’.

Ontslag via UWV en kantonrechter
Omdat het arbeidsrecht van toepassing is, geldt dit recht ook bij ontslag. Ontslag is pas mogelijk na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. De werkgever moet dus een goede reden hebben voor het ontslag. Werknemers kunnen tegen het ontslag of ontbinding in hoger beroep gaan.

Transitievergoeding
Een andere verandering betreft de vervanging van de bovenwettelijke WW door de transitievergoeding.

Nieuwe Ambtenarenwet
Ambtenaren zijn nog steeds ambtenaar en hebben hun ambtelijke status behouden. Met de Wnra is er ook een nieuwe Ambtenarenwet 2017. Hierin zijn alleen die onderwerpen opgenomen die direct te maken hebben met de ambtelijke status, zoals ambtseed, integriteitsbeleid, het vervullen van vertrouwensfuncties en de beperking van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.

Uitzonderingen
De Wnra geldt voor een groot deel van de ambtenaren. De wet geldt ook voor medewerkers van overheidswerkgevers die al een arbeidscontract hadden, zoals medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De Nederlandsche Bank (DNB), het CBR, CBS en UWV. Deze werkgevers worden ook benoemd in de Ambtenarenwet 2017. De Wnra geldt niet voor medewerkers van politie, defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris