Vaste aanstelling na langdurige waarneming politie

23 februari 2017 – Politiemedewerkers die jarenlang hebben waargenomen, krijgen een vaste aanstelling in de bijbehorende LFNP-functie. Daar heeft de Nationale Politie mee ingestemd op aandringen van politievakbonden NPB en ACP.

Vaak gaat het om een hogere LFNP-functie dan degene waarin de betreffende collega’s sinds 1 juli 2016 geplaatst zijn op basis van hun eerdere korpsfunctie. De regeling gold eerst alleen voor medewerkers die een verzoek om plaatsing of een bezwaarschift tegen hun plaatsingsbesluit hadden ingediend, maar is nu opengesteld voor alle medewerkers die op 1 juli 2016 aan de criteria voldoen.

Nieuwe beleidslijn
Na hoeveel jaar maakt een medewerker die tijdelijk een andere functie vervult aanspraak op een vaste aanstelling in die functie? In 2013 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – daarover een richtinggevende uitspraak in een door de NPB aangespannen rechtszaak. Volgens de CRvB moet de duur van de waarneming daarin een belangrijke rol spelen. Naar aanleiding van deze uitspraak ontwikkelde de het korps een nieuwe beleidslijn voor langdurige waarnemingen. Medewerkers die voor 22 februari 2011 waren gestart met het tijdelijk vervullen van een andere functie werden daardoor in principe in die functie benoemd.

Voorwaarden
Om een vaste aanstelling te krijgen moet de medewerker aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De medewerker verrichtte voor 1 juli 2016 minstens drie jaar werkzaamheden die afwijken van zijn korpsfunctie en zijn LFNP-functie en overeenkomen met een andere LFNP-functie. Hij verrichtte die werkzaamheden nog steeds op de dag dat hij een verzoek tot plaatsing heeft ingediend of een bezwaarschrift tegen zijn in juni 2016 ontvangen plaatsingsbesluit.
  • De medewerker kan het bovenstaande aantonen aan de hand van besluiten, beoordelings- of functioneringsverslagen, e-mails, een verklaring van de leidinggevende of andere stukken.
  • De functie waarin de medewerker wil worden benoemd komt terug in de inrichting van de Nationale Politie.
  • Het functioneren van de medewerker is (minstens) voldoende. Aan deze voorwaarde is, (in beginsel) niet voldaan als op de dag dat hij zijn verzoek of bezwaarschrift indiende al een functioneringstraject was gestart.

Als de medewerker voldoende functioneert, hoeft het geen probleem te zijn dat een medewerker nog niet aan alle functie-eisen voldoet. In dat geval worden schriftelijk nadere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld opleidingen en de mogelijke gevolgen als die niet het gewenste resultaat opleveren. Bij het niet voldoen aan bepaalde harde (wettelijke) eisen voor de functie in kwestie is plaatsing uiteraard uitgesloten.

Latere peildatum
De vakbonden en werkgever zijn nog in gesprek over een verdere aanpassing van de regeling: het hanteren van een latere peildatum dan 1 juli 2016. Hierdoor zou het afgesproken toekenningsbeleid ook gelden voor collega’s die op een later moment het punt hebben bereikt waarop ze drie jaar werkzaamheden hebben verricht die overeenkomen met een andere LFNP-functie dan die waarin ze sinds 1 juli 2016 geplaatst zijn. De werkgever heeft zelf al aangegeven dat dat niet onredelijk zou zijn, aangezien de werkinstructie (en dus de duidelijkheid voor de medewerkers) ‘geruime tijd’ op zich heeft laten wachten.

U vindt de notitie met de oorspronkelijke regeling/werkinstructie en de aanvulling daarop hieronder.
Werkinstructie tijdelijke tewerkstelling
Tijdelijke tewerkstelling fase 2

Door: Redactie Ambtenarensalaris