Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitwerking CAO-afspraken Gemeenten

12 juni 2018 – Zoals afgesproken in de cao Gemeenten, moeten payrollers hetzelfde betaald krijgen als gemeenteambtenaren met een aanstelling. Ook zijn afspraken gemaakt over harmonisering van de verlofregeling. Beide punten zijn inmiddels verder uitgewerkt.

Blijf nu op de hoogte

48638 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gelijke beloning payrollers
In de cao Gemeenten 2017 – 2018 is afgesproken dat medewerkers met een payrollcontract hetzelfde betaald moeten krijgen als hun collega’s met een aanstelling. Een werkgroep heeft de afspraak inmiddels uitgewerkt in een goed en werkbaar advies. Op basis hiervan stelt het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) een CAR-UWO regeling op. Deze wordt uiterlijk 1 juli naar de gemeenten gestuurd. Zij krijgen tot 1 oktober de gelegenheid de afspraak te implementeren. De regeling gaat daarom per 1 oktober 2018 in. Gemeenten die deze datum niet halen, krijgen uitstel tot 1 januari 2019, maar moeten het wel met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018 uitvoeren.

Harmonisering verlofregeling
Ook is in de cao overeengekomen dat de verlofregeling wordt geharmoniseerd. Een werkgroep heeft hier inmiddels een goed en werkbaar advies over uitgebracht. De geadviseerde norm en het overgangsrecht worden nu voorgelegd aan de achterban van de VNG en de bonden. De uitkomst wordt bekendgemaakt in het overleg over de nieuwe cao dat begin november start.

Status normalisering
In aanloop naar de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 is het LOGA bijna klaar met de omzetting van de CAR-UWO in een cao Gemeenten. Bonden en VNG hebben afgesproken dat de cao-tekst uiterlijk 1 november 2018 klaar is. Net als bij de CAR-UWO zal er in de genormaliseerde cao ruimte zijn voor lokale afspraken. Over de invulling daarvan moeten nog afspraken gemaakt worden.

Start onderhandelingen cao 2019
Omdat de huidige gemeente cao nog loopt tot en met 31 december, moet in het najaar ook een begin gemaakt worden met het reguliere cao-overleg. VNG en bonden hebben afgesproken de onderhandelingen te starten op 1 november 2018.

Door: Redactie Ambtenarensalaris