Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Akkoord CAO Politie: 1,3 procent erbij en 750 euro eenmalig

1 juni 2021 – Een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe politie cao. Het gaat om een ’tussen-cao’ voor 2021 die moet leiden tot een pakket met meer ingrijpende afspraken vanaf 2022.

De politiebonden kwamen vandaag tot het akkoord met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en korpschef Van Essen.

Onlangs werden de onderhandelingen hervat na dreiging van de bonden voor werkonderbrekingen tijdens de klassieker Feyenoord – Ajax. Aanleiding was het sinds eind vorig jaar stilliggen van de onderhandelingen na een teleurstellend loonbod van de werkgever. Toen werd duidelijk dat er voldoende aanknopingspunten waren om de gesprekken voort te zetten met als doel op korte termijn tot een akkoord te komen.

Salaris en eenmalige uitkering
Als de achterban met het akkoord instemt, gaan de salarissen komende maand al met 1,3 procent omhoog. De eenmalige uitkering wordt in augustus uitbetaald. Hiervan is 700 euro bruto en 50 euro netto. Beide uitkeringen vormen samen de zogenaamde thuisvergoeding. Die is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet en belasting van politiemensen en hun thuisfront tijdens de coronacrisis, als compensatie voor het uitblijven van een regeling voor een thuiswerkvergoeding tot 2022 en van een structurele loonsverhoging tot 1 juli 2021. Beide bedragen tellen volledig mee voor de pensioenopbouw.

Verbeterd loonbod
De afgesproken salarisverhoging en eenmalige uitkering vormen een verbetering ten opzichte van het eerdere loonbod van 0,2 procent structureel en 450 euro eenmalig. De bonden hebben hiermee naar eigen zeggen voor 2021 het onderste uit de kan gehaald.

Overige afspraken

Inkomen

 • De overwerktoeslag groeit voortaan mee met de loonontwikkeling. Dit geldt vanaf de salarisverhoging per 1 juli 2021.
 • De eindejaarsuitkering wordt vanaf 2021 al in de maand november uitbetaald.
 • Wie op eigen verzoek overstapt naar een lagere functie met OVW-periodieken behoudt het aantal OVW-periodieken dat hij in de hogere functie had opgebouwd.
 • Medewerkers in de salarisschalen 12, 13 en 14 komen per 1 september 2021 in aanmerking voor de ME-vergoeding.
 • Medewerkers in de salarisschalen 13 en 14 komen per 1 juli 2021 in aanmerking voor de verschuivingsvergoeding.
 • Werkgever en bonden gaan onderzoek (laten) doen naar de uitgangspunten voor aanvullende beloningsafspraken voor groepen politiemedewerkers met bijzondere werkomstandigheden. Voor de groep hondengeleiders geldt een afzonderlijk traject.

Capaciteit en inzetbaarheid

 • Medewerkers kunnen voortaan op een zelf gekozen moment arbeidsmodaliteit (werktijdpatroon) aanvragen voor de duur van een jaar.
 • In de tweede helft van 2021 wordt gewerkt aan een regeling voor de interne flexibele inzet van medewerkers.
 • De geconstateerde toename en stapeling van consignatie wordt nader onderzocht.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

 • Vanaf 2022 wordt de ruimte voor het belastingvrij aanschaffen van een fiets of e-bike verhoogd tot maximaal 1.500 euro.
 • Het bijzonder verlof bij het overlijden van partners en familieleden in de eerste graad wordt uitgebreid van vier dagen naar tweemaal de arbeidsduur per week van de betreffende medewerker.
 • Door het pensioenakkoord is het fiscaal mogelijk geworden om gedurende een politieloopbaan maximaal 100 weken aan LFU te sparen. Er wordt onderzocht of hiervoor ook (een deel van de) bovenwettelijke verlofuren kunnen worden gebruikt.
 • Vanaf 2023 ontvangen politieambtenaren jaarlijks een voucher van 100 euro netto als financiële bijdrage aan een nog te bepalen aanbod aan activiteiten, diensten en producten op het gebied van fitheid en vitaliteit. Vanaf 2024 groeit de waarde van de voucher mee met de loonontwikkeling.

Woon-werkverkeer, dienstreizen en thuiswerken
Later dit jaar wordt gekeken naar verbeteringen in de huidige afspraken over woon-werkverkeer en dienstreizen. Daarbij wordt gekeken naar een regeling voor plaats- en tijdonafhankelijk werken, zoals thuiswerken. De afspraken daarover worden opgenomen in het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten (Brvvp).

Doorstroom N2-N3
In het onderhandelaarsakkoord zijn ook afspraken gemaakt over een nieuw loopbaanperspectief voor assistent politiemedewerkers (surveillanten). In plaats van de reguliere doorstroomopleiding kunnen deze medewerkers vanaf 2022 een (korter) kwalificatietraject doorlopen voor de functie van politiemedewerker (agent). De concrete inhoud daarvan wordt momenteel uitgewerkt.

Cao+
Het vandaag bereikte resultaat betreft een ‘tussen cao’ voor 2021, als opmaat naar een uitgebreider pakket vanaf 2022. Tegelijkertijd spreken de bonden ook van een cao+. Op hun aandringen zijn namelijk aanvullende afspraken gemaakt waarmee de politiek uiting geeft aan de erkenning en waardering voor het politiewerk. Dat uit zich in extra investeringen de komende jaren in het beschermen van politiemensen tegen fysiek geweld en online agressie door burgers, het bieden van zorg en (juridische) ondersteuning aan politiemedewerkers en in meer contact met en betrokkenheid bij hun thuisfront.

Ook wordt tijdens de afbouw van de coronamaatregelen bij het toestaan van evenementen rekening gehouden met de capaciteitsproblemen bij de politie en de noodzaak dat medewerkers, zeker ook na de overbelasting in de eerste helft van 2021, voldoende gelegenheid moeten krijgen om met verlof te gaan. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in het landelijk plan van aanpak ‘Capaciteit bevorderende maatregelen basisteams – korte termijn’.

Cao vanaf 2022
Voor verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden vanaf 2022 moeten de bonden in overleg met een nieuw kabinet en een nieuwe minister. Resultaten op dat gebied zijn dan ook pas te verwachten in 2022. Dat geldt ook voor de uitwerking van een structurele vroegpensioenregeling vanaf 2025, op basis van het pensioenakkoord uit 2019, en een eigentijds loopbaan- en capaciteitsbeleid.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord politie cao 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Afbeelding: Nederlandse Politiebond

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris