Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Welke verlofregelingen zijn er voor het primair onderwijs?

Het primair onderwijs kent verschillende verlofregelingen. Een aantal daarvan staat in de cao PO. Daarnaast zijn verschillende regelingen vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

  • Vakantie
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Adoptieverlof
  • Kraam- of partnerverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Kort buitengewoon zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof

Vakantieverlof primair onderwijs
Medewerkers in het primair onderwijs krijgen 428 vakantieuren per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit verlof bestaat uit wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijk verlof.

Het vakantieverlof wordt verleend in de schoolvakanties. Heeft u meer verlofuren dan dat u nodig heeft voor het opnemen van de schoolvakanties, dan kunnen de overige uren in overleg op een ander moment worden opgenomen. Medewerkers met een onderwijsondersteunende functie zonder lesgebonden en/of behandeltaken mogen maximaal vier uur per week buiten de schoolvakanties opnemen.

Feestdagen zijn inclusief
Algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in art. 1.1 van de CAO PO vallen onder het vakantieverlof. Dat betekent dat deze dagen van het verlof afgeschreven worden als deze op een werkdag van de medewerker vallen. Werkt u op maandag, dinsdag en donderdag en valt Kerst dit jaar op maandag en dinsdag, dan gaan beide Kerstdagen van uw vakantieverlof af. Daar is weinig spannends aan, aangezien veel feestdagen in een schoolvakantie vallen en daardoor al automatisch van het verlof afgaan.

Gaat u uit dienst en heeft u nog vakantieuren over, dan worden deze uitbetaald inclusief toelagen (LET OP: sinds 1 september 2018 zijn een aantal toelagen waaronder het schaaluitloopbedrag en de bindingstoelage in de salarisschalen verwerkt). Uitgangspunt hierbij is dat u niet ongustiger uit bent dan wanneer u de uren als medewerker had opgenomen.

U vindt de volledige vakantieregeling voor het PO in de cao PO hoofdstuk 8.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Zwangere medewerkers hebben op basis van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Medewerkers die een kind adopteren of de zorg hebben over een pleegkind, kunnen een beroep doen op adoptie- en pleegzorgverlof zoals geregeld in de WAZO.

Kraam- of partnerverlof
Medewerkers waarvan de partner bevallen is, hebben recht op kraam- of partnerverlof.

Ouderschapsverlof
Werknemers die als ouder of verzorger voor een kind zorgen, hebben recht op ouderschapsverlof. U heeft voor ieder kind afzonderlijk recht op ouderschapsverlof. In totaal gaat het om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur, met een maximum van 1.040 uur (26 x 40 uur) per kind. Heeft u de zorg over pleegkinderen, dan geldt het recht op ouderschapsverlof maar 1 keer.

Per 2 augustus 2022 heeft iedere werkende ouder recht op betaald ouderschapsverlof op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). De wet bepaalt dat ouders de eerste negen weken betaald kunnen opnemen tegen 70 procent van het UWV-dagloon als dit verlof in het eerste levensjaar wordt opgenomen. De cao PO kent al langer een regeling voor betaald ouderschapsverlof en heeft deze op basis van de Wbo uitgebreid in de cao PO 2022 – 2023. Als medewerker in het PO kunt u bij een fulltime dienstverband 415 uur betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 75 procent van uw salaris als u dit verlof opneemt in het eerste levensjaar. Uren die hiervan niet in het eerste jaar worden opgenomen kunnen tot de vierde verjaardag van het kind worden opgenomen tegen 55 procent van het salaris. Wie al een deel betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kan vanaf augustus 2022 ook 75 procent salaris ontvangen over de resterende uren als het kind nog in het eerste levensjaar zit.

Zie voor de volledige regeling voor ouderschapsverlof voor het PO de cao PO hoofdstuk 8.

Kort buitengewoon verlof
In spoedeisende of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden moet uw werkgever u kortdurend buitengewoon verlof verlenen, met behoud van salaris. Dit geldt ook voor door de overheid opgelegde verplichtingen die u alleen onder werktijd kunt uitvoeren. In artikel 8.7 van de cao PO staan concrete situaties benoemd waarop het verlof van toepassing is. Denk aan het afleggen van een examen, huwelijk of partnerregistratie van de werknemer, bevalling van de partner en overlijden van een naast familielid. Daarnaast geldt het verlof ook voor buitenwettelijke verplichtingen die u alleen onder werktijd kunt vervullen zoals wanneer u met een ziek kind naar het ziekenhuis moet of bepaalde documenten moet ophalen.

In alle gevallen gaat het om situaties waarin de medewerker maar een deel van de werkdag afwezig is. Als het om een buitenwettelijke verplichting (zie artikel 8.7 derde lid) gaat, zoals hiervoor genoemd en het verlof een hele werkdag duurt, valt deze dag onder de dagen waar u op grond van artikel 8.8 recht heeft.

Zie ook cao PO hoofdstuk 8.

Langdurend zorgverlof
Wanneer u moet zorgen voor een ernstig ziek of hulpbehoevend familielid of iemand anders aan wie u logischerwijs zorg verleent, kunt u een beroep doen op langdurend zorgverlof. Dit verlof is onbetaald en bedraagt in principe per week maximaal de helft van uw wekelijkse arbeidsduur.

Zie ook cao PO hoofdstuk 8.

Lang buitengewoon verlof
Uw werkgever mag u op uw verzoek langdurend verlof geven als dat in het persoonlijk of algemeen belang is of wanneer u een politieke functie vervult. Wel kan uw werkgever voorwaarden aan het verlof verbinden. Lang buitengewoon verlof is een vorm van onbetaald verlof.

Zie ook cao PO hoofdstuk 8.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris