Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Defensie

Bent u werkzaam bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee, dan valt u onder de arbeidsvoorwaarden van Defensie. Zodra u start met een opleiding bij Defensie ontvangt u salaris conform de cao.

CAO

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2025 – 2026

Onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden Defensie 2024

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2021 – 2023

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020

Militairen

Voor militairen zijn verschillende regelingen van toepassing. Helaas zijn deze regelingen niet overzichtelijk in een cao-boekje terug te vinden. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt.

Van aanstelling tot ontslag
De rechtspositie van militaire ambtenaren is geregeld in het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Hierin staan onder andere de bepalingen rondom uw aanstelling, opleidingen, verlof en ontslag.

Salaris, toelagen en vergoedingen
Alles over het salaris, vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en het inkomen bij ziekte vindt u in het Inkomstenbesluit militairen (IBM). Verschillende toelagen en premies worden verder gespecificeerd in de Inkomstenregeling militairen (IRM). Vergoedingen voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid staan in de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB).

Vaste en specifieke toelagen
Als militair binnen Defensie ontvangt u naast uw basissalaris een vaste vergoeding voor extra beslaglegging, de VEB-toelage, een vakantieuitkering van 8% van uw brutosalaris en een eindejaarsuitkering.

Daarnaast kunt in aanmerking komen voor specifieke toelagen zoals de uitzendtoelage en de toelage onregelmatige dienst (TOD) voor militairen.

Ziektekosten
Militairen zijn verplicht gebruik te maken van eigen artsen, tandartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten die bij de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD) werkzaam zijn. Een uitzondering geldt voor spoedeisende hulp in privétijd. Daarnaast gelden voor militairen verplichte vaccinaties, conform de Regeling immunisatie militairen 2002. Voor een laag maandbedrag bent u als militair uitgebreid collectief verzekerd bij Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK).

Verlof
Uiteraard is het mogelijk om verlof aan te vragen. Het aantal verlofdagen is afhankelijk van uw leeftijd. Tijdens uw opleiding heeft u verlof volgens het schoolrooster. In bijzondere gevallen (verhuizing, huwelijk, overlijden bloedverwanten) kan buitengewoon verlof worden verleend. Het verlof dat u niet opneemt, mag u onder voorwaarden meenemen naar het volgende jaar. De regels over verlof staan in het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR).

Burgerpersoneel Defensie

Van aanstelling tot ontslag
De algemene rechtspositie van burger personeel bij Defensie is vastgelegd in het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD). Hierin vindt u onder andere informatie over aanstelling, werktijden en verlof.

Inkomen en vergoedingen
Het inkomen van burgerlijke ambtenaren is geregeld in het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (IBBAD) en de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie (IRBAD). Naast informatie over salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, vindt u hier ook meer over vergoedingen bij ziekte, overwerk en onregelmatige dienst (TOD) voor burger ambtenaren.

Net als militairen, krijgen burgermedewerkers een vakantieuitkering en eindejaarsuitkering. Bovendien kunnen er specifieke toelagen van toepassing zijn zoals de oefentoelage en waarnemingstoelage.

Algemeen – Reis- en verhuiskosten

De reiskosten voor woon-werkverkeer zijn geregeld in de Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD). Hierin staan ook de regels rondom verhuizen. Een verdere uitwerking van regelingen in de VKBD vindt u in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD). Voor dienstreizen gelden eigen regels die u vindt in het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD) en de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD).

Algemeen – Buitenland

Op militairen en burger personeel met een functie in het buitenland is het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD) van toepassing.

Als eerste op de hoogte

41822 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris